Hotline: (08) 629 050 78

Email: info@swae.edu.vn

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Các loại câu trong tiếng Anh
Có hai cách phân loại câu trong tiếng Anh:
1. Phân loại theo mục đích và chức năng, chia ra làm 4 loại câu như sau:
1.1. Câu trần thuật (declarative sentence)

– Là loại câu phổ biến và quan trọng nhất. Nó dùng để truyền đạt thông tin hoặc để tuyên bố một điều gì đó.

David plays the piano.
I hope you can come.

1.2. Câu nghi vấn (interrogative sentence)

– Câu nghi vấn dùng để hỏi.

Is this your book?
What are you doing?

· Các loại câu hỏi:
– Câu hỏi dạng đảo (yes/no questions): đảo trợ động từ, động từ khuyết thiếu lên trước chủ từ.

Are you English?
Can you speak English?
Do you learn English at school?

– Câu hỏi đuôi (tag question):

  • Câu hỏi đuôi là một dạng câu hỏi rất thông dụng trong tiếng Anh. Mặc dù câu trả lời cho câu hỏi đuôi cũng giống như câu trả lời cho câu hỏi YES-NO, nhưng câu hỏi đuôi có sắc thái ý nghĩa riêng biệt.
  • Câu hỏi đuôi được thành lập sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định, được ngăn cách bằng dấu phẩy (,) vì vậy người đặt câu hỏi đã có thông tin về câu trả lời. Tuy nhiên, thường thì người hỏi không chắc chắn lắm về thông tin này. Nếu người hỏi chắc chắn, tự tin rằng mình đã có thông tin về câu trả lời nhưng vẫn hỏi thì khi chấm dứt câu hỏi đuôi, người hỏi sẽ lên giọng.
  • Nguyên tắc chung khi lập câu hỏi đuôi:

– Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu khẳng định, câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định.
– Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu phủ định, câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định
– Nếu câu nói trước có “never, hardly, rarely, nobody, nothing”, câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định.

  • Cấu tạo của câu hỏi đuôi: Câu hỏi đuôi gồm một trợ động từ tương ứng với thì được dùng trong câu nói trước dấu phẩy, có NOT hoặc không có NOT và một đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ của câu nói trước dấu phẩy.Thí dụ:

You are afraid, aren’t you?
You didn’t do your homework, did you?
He never visits you, does he?
Nobody has prepared the lesson, have they?

– Câu hỏi có từ hỏi (Wh-question):

+ Nếu từ để hỏi làm chủ ngữ, cấu trúc câu sẽ là:

Từ hỏi + động từ ……?

Who is in the room?
What is on the table?

+ Nếu từ hỏi không phải làm chủ ngữ, cấu trúc câu là:

Từ hỏi + trợ động từ/động từkhuyết thiếu + chủ ngữ + V……?

Ví dụ:

What did you do last night?
Why do you learn English?
Where do you live?
How does she learn English?

Chú ý:
+ Nếu mệnh đề chính là “I am” thì câu hỏi đuôi là “aren’t I?”

I am coming here, aren’t I?

+ Nếu mệnh đề chính là “let’s..” thì câu hỏi đuôi là “shall we?”

Let’s go to the movie, shall we?

+ Nếu mệnh đề chính là đề nghị, câu hỏi đuôi sẽ là “will you?’

Open the window, will you?

– Câu hỏi lựa chọn (alternative question)

Are you Vietnamese or English?

+ I’m Vietnamese.

Do you learn English or Russian at school?

+ I learn English.

1.3. Câu mệnh lệnh (imperative sentence)

– Chúng ta có thể dùng câu mệnh lệnh để đưa ra mệnh lệnh trực tiếp

Take that chewing gum out of your mouth.
Stand up straight.
Give me the details.

– Dùng để chỉ dẫn:

Open your book.
Take two tablets every evening.

– Dùng để mời

Come in and sit down. Make yourself at home.
Have a piece of this cake. It's delicious.

– Chúng ta có thể sử dụng “do” làm cho câu mệnh lệnh “lịch sự” hơn

Do be quiet.
Do come.
Do sit down.

1.4. Câu cảm thán (exclamative sentence)

– Câu cảm thán là câu diễn tả một cảm giác (feeling) hay một xúc động (emotion). Hình thức cảm thán thường được cấu tạo với “what, how”
– Cấu trúc của câu cảm thán dùng “what”

What + a/an + adj + noun

What a lazy student!

What an interesting book!

Khi danh từ ở số nhiều, không dùng “a/an”:

What beautiful flowers!

What tight shoes!

Đối với danh từ không đếm được: what + adj + danh từ

What beautiful weather!

Chú ý: Cấu trúc câu cảm thán với what... có thể có subject + verb ở cuối câu.

What delicious food they served! (họ phục vụ thức ăn ngon quá)
What a lovely house they have! (bạn có căn nhà xinh quá)

– Cấu trúc câu cảm thán dùng “how”:

How + adj + S + V!

How cold it is!
How interesting that film is!

How well she sings!

2. Phân loại theo cấu trúc ngữ pháp, chia ra làm 4 loại như sau:
2.1. Simple sentences (câu đơn)

– Là câu chỉ có một mệnh đề độc lập.

We were sorry. We left. We did not meet all the guests.
We felt the disappointment of our friends at our early departure.

– Câu đơn không phải là câu ngắn mà nó chỉ thể hiện một ý chính.
– Một câu đơn có thể có nhiều hơn một chủ ngữ

John and Mary were sorry.

– Một câu đơn có thể có nhiều động từ

John ate peanuts and drank coffee.

2.2. Counpound sentences (câu ghép)

– Là câu chứa từ hai mệnh đề độc lập trở lên, diễn tả các ý chính có tầm quan trọng ngang nhau.
– Chúng ta sử dụng các cách sau để nối hai mệnh đề:

+ Sử dụng dấu chấm phẩy:

The bus was very crowded; I had to stand all the way.

+ Sử dụng dấu phẩy và một liên từ đẳng lập

The bus was very crowded, so I had to stand all the way.

+ Sử dụng dấu chấm phẩy và một liên từ trạng từ (however, therefore, nevertheless…) và theo sau đó là dấu phẩy

The bus was very crowded; therefore, I had to stand all the way.

2.3. Complex sentences

– Là câu chứa một mệnh đề độc lập và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ có thể bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc hoặc đại từ quan hệ.

Because the bus was crowded, I had to stand all the way.

Trong câu trên có một mệnh đề độc lập “I had to stand all the way” và một mệnh đề phụ thuộc “the bus was crowded”

It makes me happy that you love me.

Câu này có một mệnh đề độc lập “it makes me happy” và một mệnh đề phụ thuộc “that you love me”.
– Câu phức sử dụng liên từ phụ thuộc để nối các vế của câu.

We left before he arrived.

2.4. Compound-complex sentences

- Là câu có ít nhất hai mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc.

Because she didn’t hear the alarm, Mary was late and the train had already left.

Trong câu trên, có hai mệnh đề độc lập là “Mary was late” và “the train had already left”

Một mệnh đề phụ thuộc là “she didn’t hear the alarm”

The cat lived in the backyard, but the dog, who knew he was superior, lived inside the house.

Mệnh đề độc lập là: “the cat lived in the backyard”, “the dog lived inside the house”

Mệnh đề phụ thuộc là “who knew he was superior”


Bài tập 1: Phân loại câu sau theo mục đích

1. Why do you believe that?
2. I want to know why you believe that.
3. Please accept my apology.
4. Your face is frightening the baby!
5. My shoe is on fire!
6. When did you first notice that your shoe was on fire?
7. My doctor told me to take these vitamins.
8. Ask Doris for the recipe.
9. Did you solve the puzzle yet?
10. Ann, hand me your coat.
11. It’s hard to believe that this paper is made from wood.
12. There are more apples in the refrigerator.
13. Will Patricia pause to place poached pickles on Paula’s pretty plate?
14. I would send her a gift if I were you.
15. Send her a nice gift.


Bài tập 2: Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau:

1. Today is November 7th 1999.
2. It’s on August 22nd.
3. Yes, there is but not very much rice (left in the box)
4. Yes, there are some apples in the fridge.
5. No, I’m not. I’m busy doing my homework.
6. No, she doesn’t. She lives in the countryside.
7. He has got a pain in his chest.
8. with my brother. We often go there together.
9. English and maths. I don’t like history.
10. English, of course. I also like to learn literature.


Bài tập 3: Phân loại câu theo cấu trúc ngữ pháp:

1. On top of Old Smokey I lost my true lover because he courted too slow.
2. Thieves will rob you and take what you have but a false-hearted lover will send you to your grave.
3. Never place your affection in a young willow tree.
4. When we marched down to Fennario our captain fell in love with a lady like a dove.
5. He turned his face to the wall and death was welling in him.
6. He cut off the head of his bonny brown bride and flung it against the wall.
7. Once I wore my apron high now my apron strings won't tie.
8. You pass my door and you pass my gate however you won't get past my thirty-eight.
9. My watch was new and my money too nevertheless she'd fled with both by morning.
10. The teacher says the school board is a fool.


Tin liên quan:

HỌC TIẾNG ANH QUA VIDEO

DOWNLOAD BROCHURE

LIÊN KẾT WEBSITE

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

© Copyright 2010, All Rights Reserved. Anh Ngữ Nam Tây Úc - South Western Australia English Center
Địa chỉ liên hệ: 157 Lý Chính Thắng - Phường 7 - Quận 3 - Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) - 62905078